نوع حساب:

سپهر - بانک صادرات

  به نام آقاي:

مجيد طوسي

 شماره حساب:

0307541568007

 شماره کارت:

6037 6917 8308 4759

 شماره شبا: 

IR 260190000000307541568007

 

  نوع حساب:

سيبا - بانک ملي ايران

  به نام آقاي:

مجيد طوسي

 شماره حساب:

0344383150007

 شماره کارت:

6037 9971 7141 5822

 شماره شبا: 

IR 510170000000344383150007

 

  نوع حساب:

بانک ملت

  به نام آقاي:

مجيد طوسي

 شماره حساب:

3321984152

 شماره کارت:

6104 3377 6038 6688

 شماره شبا: 

----------------------------

 

  نوع حساب:

بانک سامان

  به نام آقاي:

مجيد طوسي

 شماره حساب:

901-800-939619-1

 شماره کارت:

6219 8611 0939 6191

 شماره شبا: 

IR 750560090180000939619001